Webbplatsen använder cookies för att hjälpa oss ge dig den absolut bästa upplevelsen när du besöker oss. Läs mer om vår cookiepolicy. Genom att godkänna detta meddelande godkänner du vår användning av dessa cookies samt att du har informerats.

Vårt hållbarhetsarbete

Vi prioriterar våra kunders och medarbetares behov samt verkar för att alltid hitta de bästa tänkbara lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vårt hållbarhetsarbete ska genomsyra hela vår verksamhet och på Hedin Construction anser vi att ett fokuserat hållbarhetsarbete går hand i hand med långsiktig tillväxt och god lönsamhet. Genom vår verksamhet bidrar vi till att utveckla människor, städer, orter och samhället i stort.

Ekologisk hållbarhet

Cirkulärt byggande
En del i de nationella och globala hållbarhetsmålen är att minska uttaget av naturresurser, samt minska den klimat- och miljöpåverkan som uppstår till följd av de. Vi arbetar aktivt med cirkulärt byggande genom att först och främst förebygga och återbruka material som hade blivit byggavfall och i andra hand återvinna och deponera. Vår målsättning är att avfallsmängderna ska ligga under 25 kg/kvm i våra nybyggen. 
Energieffektivisering
En av Hedin Constructions identifierade hållbarhetsaspekter är verksamhetens energianvändning. Vi har sedan många år arbetat systematiskt med energieffektiviserande åtgärder och energiförbrukningen (el och fjärrvärme under byggproduktion) har successivt minskat de senaste åren. Vi använder bl.a. energieffektiva bodetableringar och installerar fjärrvärme tidigt i våra projekt.
Energianvändning
Hedin Construction arbetar aktivt med att både minska energiförbrukningen och välja energikälla med minsta möjliga klimatpåverkan. Genom ökad medvetenhet hos våra medarbetare har vi tillsammans tagit fram åtgärder för att spara energi och kunnat styra mot en mer energieffektiv produktion. Nästan 100% procent av vår energiförbrukning kommer från ursprungsmärkt el och fjärrvärme. 
Miljöcertifieringar
Miljöbyggnad, Svanen, BREEAM eller LEED? Våra kunder har många olika krav och vi har jobbat med dem alla. Se gärna vår projektportfölj för mer information.

Social hållbarhet

Beställare har ofta krav om att entreprenörer ska ta social hänsyn och bidra till att skapa arbetstillfällen. Vi har ett gott samarbete med våra kunder och har genom åren skapat och erbjudit en mängd olika praktikplatser och individanpassade anställningsformer för att få in människor i arbetsmarknaden och samhället.

Vi fokuserar på att bidra till lokalsamhället vilket görs genom att exempelvis erbjuda ungdomar sommarjobb på Hedin Construction, samt genom att sponsra lokala engagemang för att bidra till social hållbarhet i vårt närområde.

Vi har under åren stöttat bl.a. BRIS, Stadsmissionen, Hjärtebarnsfonden.

Mångfald och likabehandling
Vi har formulerat en Likabehandlingspolicy som styr arbetet med jämställdhet och mångfald, som även är kopplad till rekryteringsprocessen. Vår Likabehandlingspolicy utgår från att alla individer har lika rättigheter och lika möjligheter. Vi är övertygande om att mångfald och jämställdhet är avgörande för att vi ska kunna nå våra mål, vara en attraktiv arbetsgivare och få in rätt kompetens.

Arbetsmiljö
Vårt systematiska arbetsmiljöarbete med att följa upp, riskbedöma och utreda händelser såsom riskobservationer, tillbud och olyckor fortlöper. Genom att arbeta förebyggande strävar vi efter en trygg och säker arbetsmiljö för alla medarbetare på våra arbetsplatser. Alla medarbetare och underentreprenörer ska komma hem säkert från sitt jobb, noll arbetsskador kommer alltid vara vårt mål.

Ekonomisk hållbarhet

Antikorruption
Hedin Construction värnar en god affärsetik, sund konkurrens och följer kollektivavtal relevanta för verksamheten. Ingen form av korruption, utpressning, mutor eller otillbörliga betalningar till eller från anställda eller organisationer tolereras. Gåvor och andra förmåner ska överensstämma med nationell lagstiftning.

FN´s 17 globala mål

Hedin Constructions hållbarhetsarbete är kopplat till FN´s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Relevanta mål bryts ner och integreras i våra verksamhetsmål och följs upp.

Tuve Byggs globala mål

KMA Policy

Ta del av vår Kvalitet-, Miljö- och Arbetsmiljöpolicy här.

Här finner ni vår KMA-policy

PDF – KMA Policy

Certifikat

Hedin Construction har ett kvalitets- och miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2023. Certifieringsorgan är RISE.